Thông tin cổ đông

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Nội dung chi tiết trong file đính kèmThư-mời-họp-Đại-hội-đồng-cổ-đông-năm-2018.docChương-trình-đại-hội.docBáo-cáo-kiểm-soát-NGT.docBao-cao-KQ2016-va-KH2017-của-BĐH-tại-ĐHCĐ-2017-chính-thức.doc

GALLERY